The Playscape, Beijing

waa / we architech anonymous 

The Playscape, Beijing (China) 

Cliente Client
Beijing NuanQin 

Arquitectos Architects
waa / we architech anonymous 

Equipo Team
Di Zhang, Jack Young (Arquitectos principales Principal architects); Minghui Huo, Yuqing Feng, Min Wang, Jing Zhu, Mengbo Cao, Hualin Yang, Weiya Li, Qiwen Cao, Heff Jin; Jinbin Zhang, Lida Tang (Equipo de estructuras Structure team) 

Consultor estructuras Structure consultant
LAVA Structure 

Constructora Contractor
YJYZ Construction 

Fotografía Photographs
Tian FangFang