Architect

Alison Smithson

(Stockton-on-Tees, 1928 - London, 1993)