Architect

Peter Smithson

(Stockton-on-Tees, 1923 - Londres, 2003)